Obuwie na zamówienie: taneczne • ślubne • wizytowe

Regulamin, Polityka prywatności

Regulamin serwisu internetowego Sensatiano.eu

 1. Postanowienia wstępne

 

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i zamawiania za pośrednictwem Serwisu Internetowego działającego pod adresem www.sensatiano.eu.

 

Właścicielem serwisu jest spółka pod nazwą “Sensatiano s.c. Jan Brożek, Anna Brożek” (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Mogilanach, ul. Działy 5, kod pocztowy 32-031, NIP: 9442194046 REGON: 120825740. Kontakt: tel. 12 270 13 13, 12 270 15 01 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu poprzez Stronę Kupujący akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Kupującym a Spółką zostaje udostępniony z uwagi na:

 • art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.)

 • art. 12 ust.1,  art. 18 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 • obowiązek informacyjny przewidziany w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO/GPRD)

II. Inne definicje

 

Strona  - serwis internetowy działający pod adresem www.sensatiano.eu

 

Kupujący - osoba fizyczna lub prawna dokonująca Transakcji za pośrednictwem Strony.

 

Towar - produkt oferowany Kupującemu na Stronie Spółki.

 

Transakcja - umowa zawarta między Kupującym a Spółką, której przedmiotem jest zakup Towaru przez Kupującego na podstawie złożonego Zamówienia, potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Spółki.

 

Zamówienie - prawidłowo sporządzone oświadczenie Kupującego o zakupie Towaru oferowanego na Stronie Spółki. Oświadczenie powinno zawierać dane osobowe Kupującego (lub występującej w jego imieniu osoby) oraz Towar wraz z niezbędnymi cechami.

 

Kurier - firma spedycyjna lub operator pocztowy działająca na zlecenie Spółki w celu dostarczenia Towaru Kupującemu.

 

III. Warunki transakcji

 

 1. Kupujący może dokonać transakcji składając Zamówienie:

2. Towary oferowane na Stronie są fabrycznie nowe, wyprodukowane z dochowaniem należytej staranności i zasad sztuki branżowej, są wolne od wad prawnych i wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującym prawem.

 

3. Kupujący składając Zamówienie określa cechy zamawianego Towaru (model, kolorystyka, obcas) zgodnie ze wskazówkami na podstronie Zamów. Wygląd Towaru oferowany na Stronie jest propozycją wykonania. Wygląd zewnętrzny Towaru jak i użytych do jego wyprodukowania materiałów (w szczególności kolory i odcienie) widoczny na urządzeniach Kupującego (ekran) lub w postaci wydruku mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od właściwości i ustawień tych urządzeń.

 

4. Kupujący składając Zamówienie emailem lub przez formularz zamówienia próbek materiałów otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia do 3 dni roboczych. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Spółkę w tym czasie, Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Spółką najlepiej telefonicznie w celu wyjaśnienia statusu wysłanego zamówienia.

 

5. W przypadkach budzących wątpliwość co do podanych przez Kupującego parametrów w Zamówieniu a mających bezpośredni wpływ na prawidłową realizację Transakcji, upoważniony przedstawiciel Spółki skontaktuje się z Kupującym w celu wyjaśnienia lub też uzupełnienia podanych danych.

 

6. W odpowiedzi na Zamówienie przedstawiciel Spółki potwierdza prawidłowość wybranych przez Kupującego parametrów Towaru, a także danych osobowych i adresowych niezbędnych w celu dopełnienia Transakcji przez Spółkę. Odpowiedź zawiera skalkulowaną cenę za Towar wraz z ewentualnymi kosztami dostarczenia Towaru przez Kuriera na wskazany w Zamówieniu adres oraz zakreślony termin realizacji Zamówienia.

 

7. Zamówienia po weryfikacji przez przedstawiciela Spółki zostają przyjęte do realizacji poprzez potwierdzającą klauzulę “Zamówienie zostało przyjęte do realizacji”.

 

8. Kupujący po otrzymaniu kalkulacji cen i terminu realizacji może zrezygnować z dokonania Transakcji bez podania przyczyny lub dokonać modyfikacji Zamówienia.

 

9. Transakcję uznaje się za zawartą po wykonaniu płatności przez Kupującego w formie określonej w Zamówieniu.

 

10.Zamówiony Towar dostarczany jest Kupującemu przez Kuriera wybranego przez Spółkę na adres wskazany w Zamówieniu. Kupujący w Zamówieniu wybiera proponowaną przez Spółkę opcję doręczenia wraz z wysokością kosztów doręczenia.

 

11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z treścią zamówienia przekazaną przez Kupującego, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (w szczególności dotyczy to adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

 

IV. Ceny towarów i koszty doręczenia

1.Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę na Stronie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i obejmują podatek VAT.

 

2. W chwili składania Zamówienia przez Kupującego wiążące dla stron są ceny aktualnie obowiązujące, nawet jeśli po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem płatności uległy zmianie.

 

3. Koszty dostarczenia Towarów ponoszone są przez Kupującego, zgodnie z cennikiem dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Kupujący pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

 

4. Ceny Towarów obejmujących Transakcję nie zawierają kosztów dostarczenia.

 

5. Płatność “za pobraniem” (czyli płatność dokonywana Kurierowi przy odbiorze przesyłki) nie dotyczy Transakcji obejmującej wykonanie Towarów na zamówienie Kupującego.

 

V. Realizacja płatności

 

 1. Kupujący może dokonać płatności w ramach Transakcji poprzez wybór jednej z form:

  1. przelew zwykły na rachunek Spółki

   PKO BP 78102029060000120202080307
   Sensatiano s.c. Jan Brożek, Anna Brożek
   32-031 Mogilany, ul. Działy 5

   dla przelewów zagranicznych:
   IBAN: PL78102029060000120202080307
   SWIFT/BIC: BPKOPLPW
   Nazwa i adres banku: PKO BP Oddzial 2 w Krakowie
   Os. Kosciuszkowskie 1, 31-858 Krakow

  2. płatność “za pobraniem” - płatność gotówką lub kartą płatniczą (w zależności od możliwości technicznych Kuriera) przy odbiorze Towaru od Kuriera, za pokwitowaniem.

  3. przelew poprzez serwis PayPal poprzez wykorzystanie środków z konta lub użycie karty płatniczej zarejestrowanej w serwisie.

 1. gotówką w siedzibie Spółki lub jej sklepie stacjonarnym, za pokwitowaniem.

 

2. W tytule dokonywanej płatności należy podać imię i nazwisko w celu identyfikacji płatności.

3. Płatności można dokonać wyłącznie po potwierdzeniu Zamówienia, w przeciwnym wypadku płatność ta może nie zostać zaliczona w poczet Transakcji.

4. W przypadku wyboru płatności poprzez serwis PayPal, Spółka pobiera opłatę manipulacyjną od Kupującego  w wysokości 20 PLN od każdej Transakcji, niezależnie od wysokości kwoty płatności.

 

5. Płatność uznaje się za dokonaną po zaksięgowaniu kwoty Transakcji na koncie bankowym spółki lub koncie w serwisie PayPal lub otrzymania gotówki przez Kuriera (alternatywnie potwierdzenie płatności kartą w momencie doręczenia przesyłki).

 

VI. Reklamacje

 

1. Spółka jest zobowiązana dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Kupujący ma prawo złożenia reklamacji.

 

2. Zgłoszenie reklamacyjne Kupujący powinien przekazać Spółce w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tradycyjną na adres Spółki:

 

Sensatiano s.c. Jan Brożek, Anna Brożek
32-031 Mogilany, ul. Działy 5

 

W zgłoszeniu Kupujący powinien w określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru.

Formularz można pobrać ze strony UOKiK:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze

 

3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Kupującego faktu zawarcia Transakcji. W celu usprawnienia przebiegu reklamacji najlepiej dołączyć jakikolwiek dowód o tym świadczący (paragon, faktura, email z zamówieniem), szczególnie jeśli Kupujący w reklamacji podał inne dane adresowe niż w Zamówieniu, którego reklamacja dotyczy.

 

4. W przypadku niedopasowania obuwia, które jest objęte Transakcją sugeruje się raczej zgłoszenie korekty tęgości / długości na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Pomimo staranności przeprowadzenia pomiaru stóp przez Kupującego jest ono obarczone błędem pomiaru. Na dopasowanie obuwia do stóp mają również wpływ indywidualne preferencje Kupującego oraz możliwa zmiana obwodu (objętości) stóp w czasie, a także indywidualna wrażliwość stóp.

Kupujący korzystający z tej możliwości zobowiązany jest dostarczyć Towar na własny koszt na adres określony w ust. 2 powyżej. Spółka nie obciąża kosztami korekty dopasowania Kupującego ani też kosztami odesłania poprawionego Towaru na adres znajdujący się na terenie RP wskazany przez Kupującego. Spółka informuje, że może dokonać nieodpłatnej korekty dopasowania obuwia objętego Transakcją z zastrzeżeniem, iż koszty przesyłki poza granicami RP ponosi Kupujący.

 

5. Kupujący korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Spółki na adres określony w ust. 2 powyżej. Obciążenie Spółki kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Kupującego z tytułu wykonywania rękojmi jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Kupujący.

 

Spółka poleca Kupującym odesłanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką rejestrowaną (pocztową lub kurierską), za potwierdzeniem nadania.

 

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym.

 

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka odpowiada za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Kupującego niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Zazwyczaj nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:

 

a.uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

 

b.uszkodzeń mechanicznych Towaru,

 

c.uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub jej brakiem, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

 

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

 

7. Obuwie oferowane na Stronie jest produkowane ręcznie, z zachowaniem należytej staranności. Pomimo tego poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie się różnić między sobą.

 

8. Na Towar nie jest udzielana dodatkowa gwarancja, poza uprawnieniami przysługującymi z tytułu rękojmi.

 

VII. Zwrot towarów niezwiązany z rękojmią

 

1.Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Kupujących, którzy zawarli Transakcję w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

2. Kupujący ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby oświadczenie zostało wysłane przez Kupującego przed jego upływem.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji udostępnione na stronie UOKiK:

 

http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

Jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie pocztą tradycyjną, powinno być ono zaadresowane na:


Sensatiano s.c. Jan Brożek, Anna Brożek

32-031 Mogilany, ul. Działy 5

 

3. Wykorzystując prawo odstąpienia Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Towaru przed jego upływem (na adres Spółki w ust. 2)

 

7. Oferowany Towar na Stronie na ogół jest wykonywany na indywidualne zamówienie Kupującego. Spółka zatem informuje, że:

 

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Transakcji koszty zwrotu ponosi Kupujący.

 

9. Zwrot kwoty Kupującemu z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru.

 

10. Spółka dokona zwrotu należnej kwoty Kupującemu na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w ust.2.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. W momencie odebrania przesyłki od Kuriera, ale jeszcze przed potwierdzeniem jej odbioru zaleca się Kupującemu dokładne obejrzenie przesyłki w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych opakowania mogących mieć wpływ na uszkodzenie Towaru.

 2. Jeśli takie uszkodzenie zostanie stwierdzone, należy wypełnić i podpisać protokół szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (o ile to możliwe). Najlepiej, by Kupujący nie przyjmował takiej przesyłki a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformował Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 3. Spory między Kupującym a Spółką będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Ponadto konsument ma prawo skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania roszczeń poprzez:

 • stały polubowny sąd konsumencki

 • miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów

 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest “Sensatiano s.c. Jan Brożek, Anna Brożek” (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Mogilanach, ul. Działy 5, kod pocztowy 32-031, NIP: 9442194046 REGON: 120825740. Kontakt: tel. 12 270 13 13, 12 270 15 01 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się ze Spółką, na dane podane w powyższym ust. 1.

 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Transakcji na podstawie udzielonej zgody przez Kupującego

 4. Dane mogą być udostępniane:
  - firmom kurierskim
  - firmie księgowej
  - firmie hostingowej, świadczącej usługi informatyczne (wyświetlanie Strony i komunikację mailową)
  w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

 5. Dane będą przechowywane przez okres 6 lat od ostatnio przeprowadzonej Transakcji.

 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych

 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

X. Polityka plików 'cookies'

 

Czym są pliki Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Sensatiano stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Sensatiano. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego Sensatiano możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Sensatiano z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Sensatiano, a następnie wykorzystywane przez współpracujące z serwisem firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Obuwie taneczne, buty taneczne, buty do tańca towarzyskiego, obuwie ślubne, buty do ślubu
Copyright © 2009-2020 Sensatiano s.c. Jan Brożek, Anna Brożek